ShortseaShipping
AdBanner

Norsk støtte til godsoverføring er godkjent

ESA har godkjent en norsk ordning for overføring av gods fra vei til sjø for å fremme mer miljøvennlig godstransport. Slik er ordningen utformet!

ESAMisspelled WordEFTAs overvåkingsorgan, har godkjent​ norsk incentivordning for godsoverføring. Her er pressemelding fra ESA: 

Misspelled WordEFTAs overvåkingsorgan (ESA) har i dag gitt grønt lys til en norsk støtteordning for sjøtransport som skal fremme mer miljøvennlig frakt.

Meningen med tilskuddsordningen er å oppmuntre til et fraktbytte fra vei til sjø. Tilbydere av kystfart eller nærskipsfart kan få støtte dersom de unngår landeveisfrakt og skaper miljøgevinster og bredere sosiale gevinster i Norge. 

«ESA støtter utvikling av miljøvennlige transportmåter i EØS», sier ESA-president Sven Erik Misspelled WordSvedman.

ESA erkjenner i overvåkingsorganets maritime retningslinjer at det kan være dyrt å starte opp nærskipsfart, og EØS-landene kan ønske å bøte på dette for å fremme slike tilbud. ESA kan godkjenne støtte når visse vilkår i de maritime retningslinjene er oppfylt.

Norske myndigheter planlegger å innføre støtteordningen tidlig i 2017. Støtten vil bli gitt som direkte tilskudd, og årsbudsjettet for ordningen er på 60 millioner kroner. Det er anslått at det fem år lange programmet kan flytte mellom 100 og 300 millioner tonnkilometer fra landeveien til sjøveien hvert år.

ESAs godkjenning kommer det frem mer detaljer: 

 • Målet er godsoverføring fra land til sjø
 • Støtten gis for godsoverføring innen NorMisspelled Wordge, men også om direkteskipning til og fra utlandet medfører mindre landtransport innen Norge.
 • Støtten dekker den minste av: 
  • Netto samfunnsgevinst ved godsoverføring
  • Opp til 30% av operasjonskostnadene for rederiet eller opp til 10% av investeringen
 • Netto samfunnsgevinst er samfunnskostnad for kjøring før godsoverføring minus samfunnskostnad for sjøtransport og kjøring etter overføringen. I praksis vil dette utgjøre 18,7 øre per tonn-km utenfor tettsteder og noe høyere gjennom tettsteder. 
 • Mottagere av støtten er norske og utenlandske rederier som etablerer nye linjer eller forbedrer eksisterende. 
 • Ordningen skal administreres av Kystverket. 
 • Det anslåtte årlige budsjett er kr 60 million. 
 • Tilskuddet gis til mottager i en periode på opp til tre år. 
 • Ordningen må ikke være konkurransevridende
I første omgang planlegger Samferdselsdepartementet et årlig støttebeløp på kr 30 million for 2017. Vi kommer med mer detaljer etter hvert. 
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab