ShortseaShipping
AdBanner

Sjøen er viktig i klimaforliket

Regjeringen og samarbeidspartiene er enige om statsbudsjettet 2017. Vi har laget en oversikt over ting som er relevant for sjøtransporten.

Viktige nyheter for sjøtransport i budsjettavtalen er at det blir etablert CO2-fond og at «alle store havner i Norge skal ha landstrøm for cruiseskip". I tillegg blebudsjett for insentivordningen for godsoverføring satt til 52 millioner kroner for neste år.

Det ble også oppnådd enighet om kondemnering av skip: «Stortinget ber regjeringen vurdere utvidelse av ordningen med tilskudd til kondemnering av skip til også å omfatte nedbygging av kapasitet i utvalgte segmenter. Kondemneringstilskuddet kan da utbetales umiddelbart, men mottakeren skal forplikte seg til å benytte et tilsvarende beløp til kontrahering av miljøvennlige nybygg som bidrar til å trekke den maritime næringen i retning av lavutslippssamfunnet i tråd med gjeldende kriterier for kondemneringstilskuddet.»

Om landstrøm for Hurtigruten: «Stortinget ber regjeringen i neste anbud stille krav om landstrøm ved havner hvor Hurtigrutens anløp normalt har liggetid på over en time. Støtte til landstrøm skal tillegges vekt i utarbeidelse av ny avtale og mandat for Enova.»

Regjeringen og støttepartiene er også enig om å utrede veiprising for tungtransport: «Stortinget ber regjeringen utrede satellittbasert veiprising for tungtransport. Utredningen skal også inneholde en vurdering av hvordan et slikt system vil slå ut for nullutslippsbiler og overgang til biodrivstoff.

Økningen av CO2-avgiften for diesel er kr 0,35 øre per liter. For en rundtur mellom Oslofjord-området og Vestlandet med en lastebil bil dette utgjøre kr 150-200. Dette tilsvarer bare 1-2 % av rundturskostnaden og vil neppe utgjøre en stor forskjell for sjøens konkurranseevne. Allikevel representerer det et signal som kan gjøre at flere vil vurdere sjøveien.

Her er alle klimanyhetene i budsjettavtalen, i følge Venstre:

 • Det opprettes et Co2-fond for å styrke næringslivets arbeid med å redusere utslipp.
 • Billigere miljøvennlige biler.
 • Det skal innføres en flat Co2-avgift, og vi gir næringslivet tid til å omstille seg.
 • Det settes krav om 20 % innblanding av biodrivstoff.
 • En forbedret klimalov etter modell fra Storbritannia.
 • Rammevilkårene for oljenæringen skal gjennomgås i Perspektivmeldingen.
 • Forsøk med fossilfrie byggeplasser
 • Alle de store havnene i Norge skal ha landstrøm for cruiseskip
 • Stor satsing på karbonfangst- og lagring (CCS)
 • Kraftig økt vrakpant for fossile biler dersom du erstatter den med en miljøbil.
 • Kutt i Miljødirektoratet reverseres
 • Forbud mot nydyrkning av myr

Kilde: Venstres o​mtale av klimaforliket

Nyhetsemner:  Landstrøm , Klimautslipp , Politikk , Miljø
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab