ShortseaShipping
AdBanner

50 000 containere fra vei til sjø i nord

Havnene i Bodø, Lødingen og Tromsø har gjennom året analysert om en sjøveis forlengelse av Nordlandsbanen er lønnsom. Her er konklusjonen og rapporten.

I løpet av 2016 har havnene kartlagt markedet, definert ruter og produkter, funnet skipsløsninger og vurdert lønnsomhet for Nord-Norgelinje mellom Bodø og Tromsø - som en forlengelse av Nordlandsbanen.      

Potensielt volum

Rapporten antyder et årlig overføringspotensial på 50.000 containere på  25 fot. I oppstartsfasen av ruten antas det at 10-15.000 containere kan skipes pr. år. ​MS «Tege» hadde kapasitet på ca 20 000 containere​​​​ årlig.

Det anslås at 65 % av befolkningen i Nord-Norge er bosatt i området Bodø - Tromsø, dvs. i hovedsak innenfor området for en ny rute. Over 50 % er bosatt i nær tilknytning til en ny rute.

Hovedmarkedene er dagligvarer nordgående og sjømat sydgående, men også andre markeder er vurdert. I Nord-Norge produseres ca. 1,5 millioner tonn sjømat som transporteres ut fra sjømataktørene og det forventes stor vekst. I tillegg transporteres det store mengder andre varer til og fra fiskeindustrien. Dagligvaremarkedet kontrolleres i dag i hovedsak av tre store grossistaktører. Dette er COOP, ASKO/NorgesGruppen og REMA. Tallene som er mest relevante for Nord-Norgelinjen, er inntransporten til lagrene fra sør og uttransporten (distribusjon) til enkelte regioner.​ Andre varer som er vurdert i rapporten er sørvendt avfall, inn- og utgående landbruksvarer fra TINE og Nortuna og bygg- og industrivarer.

Markedspotensialet for en ny rute er anslått til 10.000 - 25.000 containere (25 fot) per år, herav:

  • Sjømat 4.000 - 14.000
  • Dagligvarer 3.000 - 5.000
  • Andre varer 1.000 - 2.000
  • Usikre muligheter 3.000 - 5.000

​I tillegg kommer et vekstpotensial på 13.000 - 37.000 enheter innen sjømat.

Rapporten har også sett på det som går på vei i dag. ​​​Med utgangs punkt i dette anslås overføringspotensialet til et sted mellom 25.000-40.000 containere, dersom ruten kan operere med en konkurransedyktig pris og transporttid.

Ut fra volumpotensialet som beskrives, bør det fokuseres på en sjørute som starter opp med ett annenhåndsskip som gjør 3 ukentlige rotasjoner mellom Bodø og Tromsø. Ledig tid i ruten kan anvendes til ekstraturer og ruteavvik. Når tilstrekkelig volum er bygd opp, kan det vurderes å sette inn et skip til, slik at man kan tilby daglige avganger.

Rask og gunstig fremføring

Market ønsker en rute som ikke overstiger 33-35 timer mellom Oslo og Tromsø. Det ideelle er om godstoget starter sent på ettermiddagen og ankommer Tromsø tidligst mulig om morgenen. For å få til dette må det etableres ny togrute og skipet må ha høy fart nordover. I tillegg kan det bare være et stopp på veien. I rapporten konkluderes det ikke med om dette skal være Harstad eller Lø​​dingen. Det får markedet bestemme.

Med dagens togruter og økonomisk fart på skipet vil det ikke være mulig å tilfredsstille kravene om avgang fra Oslo om kvelden og ankomst til Tromsø om morgenen. Da må CargoNet sette opp nye tog eller endre ruter, noe som de er åpen for. I tillegg må skipet ha høy fart nordover og togets framføring må bedres. I så fall kan toge forlater Oslo kl 19:00 og containerne ankommer Tromsø kl 07:00-09:00 avhengig av skipets hastighet. I rapporten foreslås d​​et at et slikt ruteopplegg etableres i andre fase, når markedsvolumet er etablert og et nybygg settes inn.

Miljøvennlig løsning

Markedet ønsker en mest mulig miljøvennlig løsning. Det tilsier at toget på sikt bør gå på elektrisitet eller annet miljømessig drivstoff som hydrogen, LNG eller annet.

Skipet bør ha miljøvennlige løsninger for å tilfredsstille slike krav. Utfordringen er at et miljøvennlig skip krever en relativt stor investering, og markedet bør bygges opp ved at man tar i bruk eksisterende tonnasje før en slik investering blir gjennomført.​

Containere og semitraller 

​Markedet ønsker et skip som både kan ta containere og semitraller. Dette betyr at skipet må være et kombinasjonsskip som både har kran for containerløft og kjørelem for Ro-Ro operasjoner. For å få til en mest mulig effektiv logistikk i havnene bør skipet ha 2 kraner som kan operere parallelt med Ro-Ro operasjonen.

Konkurransedyktig pris

​I kalkylene er prisen en vei mellom Bodø og Tromsø satt til kr 1.900 for en container på 25 fot og kr 3.800 for ei semitralle. Med disse forutsetninger og med det antatte brukte skip må det transporteres 18.000 fullt betalte containere og 6.000 traller per år for å gå i balanse. Dette tilsvarer en skipsutnyttelse på 60%. Det skal høyere inntekter til for å forsvare et nybygg og nødvendig volum blir da høyere.

Starter med bruktskip - Nybygg etter hvert​

Markedet for Nord-Norgelinjen må bygges opp gradvis, og det vil være viktig at en oppstart skjer med lavest mulige kostnader til investering og drift. Dette betyr at en oppstart bør skje ved at det settes inn et eksisterende skip som har lav hastighet, og dermed lave driftskostnader. Et nybygg bør vurderes når årlige transporterte volum forventes å være tilstrekkelige til å forsvare driften​​.  ​

Incentiver for godsoverføring

En incentivordning vil kunne gi rederier som ønsker å etablere ruten en god start. Støtten gis over tre år og vil bidra til å redusere underskuddet og gi mulighet for å bygge opp tilstrekkelig​ volumer.

Les hele rapporten her:

​Kart over mulig rute med Lødingen eller Harstad på nordgående og flere havner på sydgående:

​ ​

  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab