ShortseaShipping
AdBanner

Seier for effektiv sjøtransport

Høyesterett har avsagt sin dom. Det gir store muligheter for å skape en mer konkurransedyktig sjøtransport og et bedre logistikktilbud for kundene.

Høyesterett har i sin plenumsdom fra 16. desember 2016 konkludert at Norsk Transportarbeiderforbunds (NTF) varslede boikott som virkemiddel for å presse frem en tariffavtale hos danskeide Holship Norge AS er ulovlig. Konsekvensen av dommen er at Holship kan bruke egne ansatte til å laste og losse skip i Drammen havn. 

Det betyr at den tre år lange konflikten mellom Holship og NTF er over. Selskapet har nå fått Høyesteretts medhold i at de kan bruke egne ansatte til laste- og losseoppdrag, og ikke må være tvunget til å bruke NTFs medlemmer som er tilknyttet det lokale Administrasjonskontoret for losse- og lastearbeid, og som er bundet av Rammeavtale om fastlønn for losse- og lastearbeid.

Dommen legger til rette for at losse- og lastearbeidet kan utføres av havneoperatørenes egne ansatte i norske havner. Vi kan nå legge bak oss gamle ordninger fra 70-tallet med løsarbeid i havnene. Tidene har forandret seg og dette gjør det lettere å jobbe for et seriøst arbeidsliv med ordnede forhold og faste ansettelser,

Høyesteretts dom ble avsagt med 10 mot 7 stemmer, og ga Holship fullt medhold. Flertallet mente at det primære formålet med NTFs varslede boikott av Holship var å hindre selskapet i å etablere seg innen laste- og lossevirksomhet, og at dette strider mot EØS-avtalen.

Det følger av dommen at fortrinnsretten i tariffavtalen "Rammeavtale om fastlønn for losse- og lastearbeid" strider mot den frie etableringsretten i EØS-avtalens art. 31. I dommen er det blant annet lagt vekt på følgende:

  • Regelen om at EØS-avtalen ikke gjelder for tariffavtaler kommer ikke til anvendelse.
  • Losse- og lastekontorene driver økonomisk virksomhet / forretningsvirksomhet i et marked hvor andre vil konkurrere.
  • Boikotten er ikke en aksjon med det formål å bedre eller sikre vilkårene for Holships egne ansatte.
  • Boikotten vil favorisere de NTF-organiserte losse- og lastearbeiderne til fortrengsel for Holships ansatte.
  • ILO-konvensjon nr. 137 står tilbake for EØS-loven.
  • ILO-konvensjon nr. 137 har som formål å sikre havnearbeidere ordnede lønns- og arbeidsforhold, og dette hensynet kan ivaretas på annen måte enn ved den tariffavtalte fortrinnsretten.
  • NTF og LO ble i dommen også dømt til å betale saksomkostninger på til sammen ca. 7,9 millioner kroner.

I Arbeidsrettens dom av 25. august 2015 er det lagt til grunn at fortrinnsretten i henhold til tariffavtalen "Sør- og Nord-Norgeavtalen" må anses å gjelde tilsvarende som fortrinnsretten i henhold til "Rammeavtale om fastlønn". Slik NHO LT forstår dette får derfor dommen i Holship-saken tilsvarende betydning for praktisering av Sør- og Nord-Norgeavtalen.

I sine første kommentarer har NTF gitt signaler som kan tyde på at de mener at bedrifter som allerede er bundet av Rammeavtale om fastlønn (og følgelig også Sør- og Nord-Norgeavtalen), vil være bundet av fortrinnsretten frem til tariffavtalen(e) utløper i 2018. NHO LT vil avklare nærmere hva NTF mener på dette punktet. Arbeidsretten har i sin dom av 9. desember 2016 ytterligere presisert at det gjelder krav om at tariffavtale må være inngått skriftlig mellom de sentrale tariffparter for den enkelte bedrift. Omfanget av gyldig inngåtte tariffavtaler for losse- og lastearbeid er svært uklart, og NHO LT og NTF må gjennomgå dette nærmere.​

Kilde: NHO LT​
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab