ShortseaShipping
AdBanner

Sjøfarten kan svekkes av foreslåtte avgiftssatser

KS Bedrift Havn leverte 2. januar høringssvar på Kystverkets forslag til avgiftsatser for 2017. Organiasjonen er kritisk til de økningene som det legges opp til i losingsavgiften, losberedskapsavgiften og farledsbevisavgiften.

​I Kystverkets forslag er det lagt opp til at losingsavgiften, losberedskapsavgiften og farledsbevisavgiften skal økes med omlag fem prosent hver. Dette er en økning som går over lønns- og prisstigningen, og som ikke kan sies å være heldig for sjøtransporten, mener KS Bedrift Havn.

Det er lagt opp til at avgiftsnivået til sikkerhetsavgiften skal videreføres i 2017. Det er også lagt opp til at en skal videreføre fritak i losberedskapsavgiften for skip som har en score på 50 eller høyere på ESI sin miljøindeks. 

​Begrunnelsen er ikke tydelig 

Begrunnelsen som oppgis av Kystverket for å gjøre disse økningene, er til dels utydelig og vanskelig å forstå. Det blir blant annet vist til at det er en nedgang i antall losoppdrag på 12 prosent. En nedgang i bruken av tjenester i andre deler av samfunnet, må følges med reduserte kostnader, ikke økte priser. Dette er ikke en bærekraftig måte å utvikle tjenesten på, og det er ikke bra for utviklingen av sjøtransporten.

Det argumenteres også med omstillingskostnader i forbindelse med overgang til innleid tilbringertjeneste. Formålet med denne endringen var reduserte kostnader, og det er derfor noe uventet at dette medfører økte kostnader for 2017. I notatet er det også vist til et effektiviseringskrav på 0,5 prosent og i tillegg et effektiviseringskrav på 15 millioner kroner for tilbringertjenesten spesielt. 

Hvordan denne effektiviseringsgevinsten skal hentes inn er det ikke redegjort for i notatet og vi kan derfor ikke se grunnlaget for denne økningen som er gjort.

​Kritisk til økning

- KS Bedrift Havn er kritisk til de økningene som det legges opp til i losingsavgiften, losberedskapsavgiften og farledsbevisavgiften. Vi er spesielt kritisk, fordi vi ikke opplever at begrunnelsene er tydelig og g​odt nok underbygget. KS Bedrift Havn stiller seg positiv til en videreføring av dagens nivå på sikkerhetsavgiften og en miljødifferensiert losberedskapsavgift slik som beskrevet.​


Nyhetsemner:  Kystverket , KS Bedrift Havn , Los
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab