ShortseaShipping
AdBanner

Søk tilskudd til godsoverføring

Nå kan du søke midler – om du har et rederi og en idé som kan gi godsoverføring fra vei til sjø.

Tilskuddet retter seg mot sjøtransporttilbud mellom norske havner – såkalt kystfart – og mellom norske havner og havner i EØS-området, såkalt nærskipsfart. Tilskuddet kan gis til rederier i en periode på inntil tre år, opplyser Kystverket på sine nettsider.

Hvem kan så søke?

Svaret Kystverket kommer med er ganske enkelt rederier som er etablert innen EØS-området med skip som er registrert i et EØS-land. Søknadsfristen er 15. mai – så her bør du starte arbeidet jo før, jo heller.

Hva kan du så søke tilskudd til?

Kystverket forteller på sine nettsider at ordningen primært skal bidra til at det etableres nye kyst- og nærskipsfartstjenester for gods mellom norske havner – eller norske havner og havner i EØS-området. Under spesielle tilfeller kan det også gis tilskudd til oppgradering av eksisterende tilbud, som opplever sviktende lønnsomhet – og at det kan påvises at godset vil komme til å gå til veitransport om den sjøveis driften nedlegges.

Tilskuddet blir tildelt med forbehold om at den nye godsruta genererer samfunnsnytte /nytteverdi, er avhengig av støtte for å etableres og at den er levedyktig etter perioden det gis statlig støtte. Nytteverdien utgjør forskjellen i de eksterne kostandene mellom sjø- og veialternativet. Disse skal forhåndsberegnes, opplyser Kystverket.

Verdien beregnes ved hjelp av et beregningsverktøy,​ som du finner på Kystverkets nettsider.

Søknaden sendes via Altinn. En nærmere orientering om hvordan du går frem for å søke, finner du på Kystverkets nettsider som omhandler denne insentivordningen. Vi råder deg til å starte i god tid og be om råd fra de som kjenner regelverket. Lykke til!

Den nye ordningen presenteres i møte i Oslo og Bergen den kommende uke. Meld deg på her:

Kystverket: Søk støtte til godsoverføring fra vei til sjø.

Nyhetsemner:  Kystverket , Godsoverføring
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab