ShortseaShipping
AdBanner

Tilskudd for godsoverføring fra vei til sjø

Rederier som ønsker å etablere nye sjøbaserte godsruter kan i år søke om tilskudd fra Kystverket. Les mer om støttebeløp og søknadsfrister her.

- Regjering​en styrker sjøtransportens konkurransekraft og bidrar til å oppfylle målet om å overføre mer gods fra norske veier til sjø. Det er i 2017 satt av 82 millioner kroner til en ordning redere (og rederier) i EØS-området kan søke om tilskudd til prosjekter som fører til godsoverføring og har en nytteeffekt for samfunnet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

– Sjøtransportens styrke er å k​unne frakte store mengder gods over lange strekninger mer klima- og miljøvennlig enn de andre transportformene. Samfunnets transportsikkerhet kan bedres ved å utnytte sjøtransportens fortrinn som en sikker transportform. Derfor har Stortinget opprettet en tilskuddsordning som skal bidra til at det blir etablert nye godstransportruter på sjøvegen, sier Sven Martin Tønnessen, avdelingsdirektør for Kystverkets kystforvaltningsavdeling.​

– Etablering av nye sjøtransporttilbud kan noen ganger forhindres av høye oppstartskostnader og lave godsvolum i oppstartsfasen. Kystverket vil tildele støtten i opptil tre år til redere etablert innenfor EØS, med skip som er flagget i et EØS-land, under forutsetning om at den nye godsruten genererer samfunnsnytte, er avhengig av støtte for å etableres og kan vise til at den vil være levedyktig etter støtteperioden, forklarer Tønnessen.​

Tilskudd til nye og eksisterende ruter​​

Tilskuddet skal primært bidra til at det etableres nye sjøbaserte godsruter mellom en norsk havn og en annen havn i EØS-området. Under særskilte tilfeller vil det kunne gis tilskudd til oppgradering av eksisterende tilbud.

Det kan kun gis støtte til ett prosjekt pr. rute uten mulighet til gjentakelse, utvidels​e eller fornyelse av det aktuelle prosjektet​. ​Dersom et prosjekt er komplementært til eksisterende tilbud eller andre prosjekt, kan prosjektet støttes.​ ​I tilfeller der et eksisterende tilbud står i fare for å bli lagt ned, og godset overføres til vei, kan det gis tilskudd til prosjekter som innebærer oppgradering av eksisterende tilbud.​

Samfunnet får en gevinst ved overføring av gods fra veg til sjø, fordi kostnadene i form av ulykker, støy, kø, lokal luftforurensning, klimagassutslipp og slitasje på infrastruktur er lavere for sjøtransport enn for vegtransport. Som grunnlag for tilskuddsberegningen i hver enkelt søknad, vil denne samfunnsnytten bli beregnet.

ESA (EFTAs overvåkingsorgan) har godkjent tilskuddsordningen, som vil vare fra 2017 til 2020.​ 2019 er​​ det siste året søkere kan få tilsagn om støtte. Utbetaling kan maksimalt pågå ytterligere tre år utover dette.

Stø​​tten må ikke påvirke konkurransen i strid med EØS-avtalen. ​Prosjektene vil rangeres etter hvor stor samfunnsnytte som genereres per tilskuddskrone. Tildelingskriteriene er:

 • Det må være samfunnsmessige gevinster ved transport av gods på sjø fremfor vei
 • Prosjektet må være avhengig av støtte for å kunne gjennomføres
 • Den aktuelle ruten må være levedyktig/lønnsom etter støtteperioden​

Støttebeløp​

Støttebeløpet skal dekke opp til 30 % av rederiets driftskostnader for den nye ruten eller opp til 10 % av investeringskostnadene. Støtteberettigede kostnader er kostnader for:

 • Lease eller avskriving av fartøyer
 • Lease eller avskriving av omlastingsutstyr (reder leier ikke, han leier)
 • Omlastning
 • Bruke av maritim infrastruktur
 • Personell, drift (vedlikehold, forsikring, smørolje av fartøy) og drivstoff
 • Promotering av den aktuelle ruten
 • Administrasjon knyttet til det aktuelle prosjektet​

​Støttebeløpet er begrenset oppad til den samfunnets nytteverdi av godsoverføringen. Kystverket har utviklet en et beregningsverktøy for nytteverdi ved overføring av godstransport fra veg til sjø. Tilskudd til godsoverføring beregnes på grunnlag av beregnet nytteverdi som følge av at gods transporteres på sjø istedenfor vei. Nytteverdien fremkommer som differansen mellom eksterne kostnader på veg og eksterne kostnader på sjø.

Vi har testet verktøyet. Her er noen eksempler på størrelsen på støttebeløpet (en semi-tralle eller 45 fots container med 17 tonn last):

 • ​Oslo-Stavanger: kr 2100
 • Oslo-Bergen: kr 1554
 • Stavanger-Trondheim: kr 3307
 • Oslo-Tromsø (kjøring i Norge): kr 5400
 • Bodø-Tromsø: kr 1808
 • Hitra-Larvik-Tyskland: kr 2730​​

Søknadsfrist​​

Søknadsfristen er satt til 15. mai. Kystverket har som målsetning å ferdigbehandle søknadene før sommerferien.

Kontaktperson i Kystverket:

Mer informasjon:


  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab