ShortseaShipping
AdBanner

NTP 2018-2029 Hovedpunktene for sjø og sjøtransport

Mer gods vil bli overførst fra vei til sjø - og vesentlige deler av vedlikeholdsettersleps vil forsvinne.

- Satsingen på kysten som transportåre blir styrket i Nasjonal transportplan. Oppgradering av farleder og tekniske installasjoner, stimulans for nærskipsfarten, utvikling av teknologi, bygging av verdens første skipstunnel og mer effektive havner er noen av grepene som skal øke godsmengden langs kysten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Regjeringen vil videreutvikle kysten som en viktig næringsåre. Den har være arena for verdiskaping i hundrevis av år og har fortsatt en vital rolle. I Nasjonal transportplan 2018-2029 fjerner vi vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastruktur og vesentlige deler av etterslepet på moloer og kaier. Videre ruster vi opp havner og farleder, setter i gang bygging av Stad skipstunnel og bidrar til å få mer gods over på sjø. Vi legger også til rette for at havnene kan møte de fremtidige behovene for skipsfarten, blant annet ny teknologi. Alt dette er viktige tiltak som bidrag til at verdiskapingen i hele landet holder frem, sier Solvik-Olsen

Det er sett av om lag 7,6 milliarder kroner til 34 nye havne- og farledsprosjekt i ny Nasjonal transportplan. Samtidig vil prosjekt som allerede er satt i gang, bli ferdigstilt. De største prosjektene er Stad skipstunnel, Borg havn del I og II, Andenes fiskerihavn, Værøy fiskerihavn og utbedring av havneinfrastrukturen i Longyearbyen. Tiltakene er i stor grad utdyping av havneområder og farleder.

- Med disse prosjektene bidrar regjeringen til å forbedre fremkommeligheten og øke tryggheten for sjøtransporten og som styrker næringslivet. Tiltakene sikrer bedre og tryggere tilgang til havner med større kapasitet for både store og små båter, spesielt i dårlig vær, sier Solvik-Olsen.

Det største enkeltprosjektet på kystområdet er Stad skipstunnel, som er berekna å koste om lag 2,7 milliarder kroner. Oppstart er planlagt allerede i første seksårsperiode i NTP.

- Tryggheten til en næring som holder til i et av verdens tøffeste sjøområder blir styrket, og det blir lagt til rette for bruk av intelligente transportsystem (ITS). Regjeringen satser vesentlig på ITS-tjenester og ITS-utvikling de neste 12 årene. Her er Norge allerede en foregangsnasjon, sier samferdselsministeren.

Man legger opp til blant annet innkjøp av to nye multifunksjonsfartøy, som er viktige for å opprettholde trygghet på sjøen.

Vedlikeholdsetterslepet forsvinner i planperioden

- Regjeringen satser aktivt på å redusere vedlikeholdsetterslepet i samferdselssektoren. Det er derfor svært gledelig at etterslepet i navigasjonsinfrastruktur kan fjernes allerede i første del av perioden, sier Solvik-Olsen.

Det er satt av totalt 7 milliarder kroner til drift og vedlikehold på kystområdet i NTP-perioden. Vesentlige deler av vedlikeholdsetterslepet på moloer og kaier vil bli fjernet i løpet av planperioden.

Godstransport på sjø har store positive ringvirkninger

Regjeringen har innført en tilskuddsordning som skal stimulere til overføring av gods fra vei til sjø. Det er bevilget 82 millioner kroner over budsjettet for 2017. Videre er det lagt opp til 100 millioner kroner årlig i den første seksårsperioden i NTP. Ordninga retter seg inn mot de prosjektene som har en nytteeffekt for samfunnet.

Sjøtransport av gods er den transportformen som gir lavest kostnader for samfunnet.

- Regjeringen styrker sjøtransportens konkurransekraft og bidrar til målet om å overføre mer gods fra norske veier til sjø. Dette fører til færre trailere på veiene, noe som i seg selv har en stor nytteverdi for samfunnet. Det gir miljøgevinst, frigjør kapasitet på veiene og bedrer trafikktryggheten, sier Solvik-Olsen.

Det vil også bli etablert en tilskuddsordning for investeringer i infrastruktur i havner som støtter opp om utvikling av effektive og miljøvennlige havner. Ordningen er på ei helhetlig tilnærming til logistikk-knutepunkt. Regjeringen går ut fra en ramme på 2 milliarder kroner i 12-årsperioden til denne ordningen. Det vil også bli lagt til rette for at investeringer i farleder, havner, vei og banesystem ses i sammenheng.

- Den teknologiske bølgen har allerede nådd land, og havnene må være rustet for en ny hverdag. Mer automatisering og bedre tekniske nyvinninger både på land og sjø, vil effektivisere arbeidet og bidra til mer miljøvennlig godstransport. Det fører også til andre krav for både skip og havner. Staten vil bidra med en tilskuddsordning som støtter havnene i denne utviklingen, sier Solvik-Olsen. 

Foto: Maritimt Forum.

  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab