ShortseaShipping
AdBanner

-Tidenes transportsatsing - smuler til sjø

Dette er reaksjonen til direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim, ved første gangs gjennomlesning av NTP 2018-2029.
​- Men vi er fornøyd med havnetilskuddene. Her er det bare å hive på kull, fortsetter han.

Regjeringen har lagt inn en tilskuddsordning for investeringer i infrastruktur i havn, med en ramme på to milliarder kroner i hele planperioden, som er på 12 år.

-Det er fint at ordningen nå kommer, sier Litsheim – og fortsetter:

- Her er det bare å satse, siden EUs statsstøtteregelverk nå har åpnet opp for havneinvesteringer. Klima og miljø vil være vinnerne, og kostnadene vil bare være en brøkdel i forhold til vedlikehold og utbygging av noen kilometer motorvei, fortsetter han. 

Tilskuddsordningen skal støtte opp om utviklingen av effektive og miljøvennlige havner. Ordningen ser på en helhetlig tilnærming til logistikk-knutepunkt. Det blir lagt til rette for investeringer hvor farled, havn, vei og banesystem ses i sammenheng. 

Automatisering og bedre teknologi på land og sjø vil effektivisere arbeidet og bidra til mer miljøvennlig godstransport. Det gir nye krav til skip og havner. Staten vil bidra med en tilskuddsordning som skal støtte havnene i denne utviklingen.

Tilskuddsordning for godstransport

Det er lagt opp til 100 millioner kroner årlig i NTPs første seksårsperiode, og 1,7 milliarder kroner totalt i perioden. Dette er en betydelig økning sammenlignet med årets tilskudd på i overkant av 80 millioner kroner, opplyser Havneforeningen. 

Tilskudd til havnesamarbeid

Her er det satt av 40 millioner koner i planperioden. Dette er betydelig mindre enn det som har blitt satt av tidligere. 

Nasjonal havneplan og ny nærskipsfartstrategi 

Regjeringen vil legge frem en nasjonal havneplan og en nærskipsfartstrategi, som skal styrke skipsfartens konkurransevilkår. Regjeringen signaliserer at de vil intensivere satsningen på stamnettsystemet. Stamnetthavnene skal samspille bedre med transportnettet, følge teknologiutviklingen, og legge til rette for godsoverføring fra vei til sjø. I tillegg skal de rustes for å kunne motta fremtidens skip. Flaskehalser på veisiden skal kartlegges, slik at havnenes behov kan bli bedre vektlagt i transportplanlegging. Selve stamnetthavnene skal revurderes i henhold til kriteriene godsgjennomslag, type gods, veitilknytning, farleder og oversikt over infrastruktur for alternative drivstoff.

Vedlikeholdsetterslep i farvann

Det er lagt opp til en ramme på 10,4 milliarder kroner kroner til drift og vedlikehold på kystområdet.  Dette gjelder navigasjonsinstallasjoner, bygninger og moloer/kaianlegg. 

Tilskuddsordning for fiskerihavner

Det er lagt opp til kr. 840 millioner i planperioden. Samtidig har Stortinget bedt regjeringen om en gjennomgang av eierstrukturer i fiskerihavnene. 

Større havne- og kystprosjekter

Regjeringen legger til grunn om lag 7,6 milliarder kroner til 34 nye prosjekter og 300 millioner kroner er forutsatt brukt til å fullføre igangsatte prosjekter i havner og farvann. Blant de største prosjektene er:  

  • Stad skipstunnel
  • Borg havn del I og II
  • Andenes fiskerihavn
  • Værøy fiskerihavn
  • Longyearbyen havn

AVBILDET: Direktør i Norsk Havneforening, Arnt-Einar Litsheim. Arkivfoto.​

Nyhetsemner:  Havneforeningen , NTP , Synspunkt
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab