ShortseaShipping
AdBanner

- Sjøtransporten må vente på historisk satsing

- Mitt første inntrykk er at dette er en bedre satsing på sjøtransporten enn på lenge. Men det som bekymrer er at mye av pengene ligger inne i sisteperiode av planen, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i KS Bedrift Havn.

​"Regjeringen la i dag fram Nasjonal transportplan for 2018-2029 med ønske om å utvikle ett transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

- I en historisk satsning på samferdsel ser det dessverre ut til at mange av de konkrete tiltakene som fremmer effektiv sjøtransport kommer i siste periode av planen. Det er likevel gledelig at regjeringen ønsker å bidra med statlige investeringer i havnene, bedre samspillet mellom transportalternativene og legge til rette for et teknologiskifte, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i KS Bedrift Havn.

Statlige investeringer i havnene

- Havnene blir sentrale aktører i omstillingen til mer miljøvennlig godstransport. Det er positivt at regjeringen ønsker å legge til rette for fremtidens sjøtransport med statlige investeringer i havnene, fortsetter Gammelsæter.

KS Bedrift Havn spilte inn tilskuddsordning for statlige investering i effektive og miljøvennlig havner som ett av fem hovedpunkter på transportetatenes plangrunnlag for NTP 2018-2029.

Regjeringen vil etablere en tilskuddsordning for investeringer i havner for å støtte opp under utvikling av effektive og miljøvennlige havner. Ordningen vil gjelde tilskudd til infrastruktur som er direkte knyttet til havnefunksjonen. Regjeringen forutsetter en ramme på 2 mrd. kr i planperioden.

Vei- og banetilknytning til havnene

- Det er positivt at de har lyttet til KS Bedrift Havns innspill om å styrke vei- og bane tilknytning til havnene og ser transportsystemet i en helhet, sier Gammelsæter og avslutter; Det gjenstår å se nærmere på om de konkrete tiltakene i NTP vil bidra til å sikre dette.

Nasjonal transportplan 2018-2029 har som mål å sikre et godt samspill mellom transportformene ved å legge til rette for effektive terminaler og knutepunkter gjennom gode sammenkoblinger i infrastrukturen.

Videreføring av tilskuddordning til fiskerihavner

Regjeringen forutsetter at tilskuddsordningen til fiskerihavner blir videreført i planperioden med 840 mill. kr. Stortinget har bedt om en gjennomgang av alternative modeller for organiseringen av eierskap og finansieringsordninger til de statlige delene av fiskerihavnene. Dette vil følges opp i den kommende proposisjonen om regionreform som legges frem våren 2017.

- Fiskerihavnene er viktige for utvikling av fiskerinæringen. KS Bedrift Havn vil derfor følge denne prosessen tett fremover og se til at fiskerihavnene får gode økonomiske rammebetingelser, avslutter Gammelsæter.

KS Bedrift Havn vil, i samarbeid med medlemmene, gå grundig igjennom forslaget til ny nasjonal transportplan for 2018-2029 med tanke på gode innspill til behandling i Stortinget."

Illustrasjonsfoto.

Nyhetsemner:  KS Bedrift Havn , NTP , Synspunkt
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab