ShortseaShipping
AdBanner

Tilskudd til havneinvestering

Samferdselsdepartementet forbereder en mulig ordning for tilskudd til investeringer som medfører effektivisering og bedre miljø.

Denne uken har vi i Shortsea Promotion Centre Norge og flere andre organisasjoner gitt innspill til hva som er viktig for en slik ordning.  

I Nasjonal transport plan 2018-2029 sies det: «Regjeringen vil etablere en tilskuddsordning for investeringer i havner for å støtte opp under utvikling av effektive og miljøvennlige havner. Ordningen vil gjelde tilskudd til infrastruktur som er direkte knyttet til havnefunksjonen. Tilskudd til miljøformål må avgrenses mot eksisterende støtteordninger, herunder Enova

Hensikten med ordningen er 

  • Godsoverføring fra ​veg til sjø 
  • Effektiv godstransport og effektive logistikkjeder (intermodalitet)
  • Effektiv sjøtransport
  • Reduserte transportkostnader for næringslivet 
  • Klima og miljø; reduserte utslipp gjennom godsoverføring og effektivisering
  • Stimulere til utvikling og implementering av ny teknologi 

Ordningen må tilfredsstille statsstøtteregelverket. Formålet må være i fellesskapets interesse. Støtten må korrigere for markedssvikt og må ha en insentiveffekt, det vil si at støtten er utløsende for investeringen 


  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab