ShortseaShipping
AdBanner

Fem punkter for styrket norsk nærskipsfart

Norges Rederiforbund har løsningene på hva som kan gi større konkurransekraft og mer gods på sjø.

Ing​vild Låg Paulsrud presenterte Norges Rederiforbunds fem punkter for en styrket norsk nærskipsfart på Havnekonferansen 2017 i Kristiansand.  

Nærskipsfarten angår oss alle. Den bringer Norge ut i Europa, og Europa til Norge. Den står for 4/5 av all transport (inkl. petroleum). Den er viktig for norsk industris konkurransekraft og norske arbeidsplasser . Omsetningen er på ca 36 mrd. kroner årlig, og ​næringen sysselsetter 14.000 personer i Norge. Uten sjøtransport vil Norge, Europa og verden stoppe opp. 

En undersøkelse i regi av Norges Redeforbund viser at for rederiene som opererer i nærskipsfartssegmentet oppgir 1 av 3 at Norge er et av de viktigste markedene. Nordsjøen, Skagerak og Østersjøen er de viktigste transportområder.

Heldigvis er det slik at det er økt transportbehov og skipstrafikk på kysten. Befolkningen vokser og det er økt etterspørsel etter varer og transport. Låg Paulsrud ser derfor et stort potensiale og oppfordrer næringen, politikere og myndigheter til å spille på lag for å hente ut potensialet i norsk nærskipsfart. 

Klima og miljø er høyt på agendaen i norsk samfunnsliv og internasjonalt og Norges Rederiforbund har som mål å ha Europas mest miljøvennlige nærskipsfartsflåte. De ser en rivende utvikling innenfor teknologi og mer miljø- og klimavennlige løsninger. Infrastruktur i havn må derfor på plass med tilbud av ulike energibærere. 

Låg Paulsrud etterlyser en mer helhetlig transportpolitikk og satsning på infrastruktur. De må bli bedre samspill mellom transportformer og sjøtransportens rolle i NTP må løftes og prioriteres langt bedre enn i dag. Kystverket må styrkes som transportetat og det må gjøres et kraftig løft i infrastruktur i tilknytning til havn, og i havn. Det må investeres i teknologi med effektive og smarte terminalstyringssystemer. 

Havnene må bli effektive knutepunkter for godstransporten med konkurransedyktige løsninger for pris, frekvens og kvalitet. Smarte havneterminalsystemer må gi effektiv omlasting. Skipningsfrekvensen må økes og havnen må være tilgjengelig 24/7/365. De må lage fulldigitale løsninger som samspiller med kundes egne logistikksystemer. Dette krever volum.  

Norges Rederiforbund tar til orde for regionalisering og spesialisering. Havnene er et viktig ledd i vårt nasjonale transportsystem og det er behov for en mer nasjonal tilnærming. I dag fattes de fleste beslutninger lokalt kombinert med en lite helhetlig transportpolitikk over NTP og dette har uheldige konsekvenser for havnestrukturen. Låg Paulsrud mener derfor at det er behov for å satse på en håndfull knutepunktshavner, mens man samtidig legger til rette for feeder-transport til enkelte mindre havner.  

Fremtiden er digital. Steg en er fjernstyring og fjernovervåking. Steg to er full autonomi, hvor alt er automatisert. En mulighet er autonome moderskip som går langs kysten og små feederskip går inn til helautomatiske havner. For å få til dette trenger vi regelverksendringer. Det er positivt at norske myndigheter har tatt en fremoverlent rolle internasjonalt, og har tatt initiativ til å få dette på agendaen i IMO.  

Her er Låg Paulsrud og Norges Rederiforbunds fem punkter for styrket konkurransekraft for norsk nærskipsfart:  

  • AVGIFTS- OG GEBYR-REGIME - ØKT KONKURRANSEKRAFT: Styrke sjøtransportens relative konkurranse-kraft. Redusere avgifter og gebyrer ifm anløp og omlasting i havn og los som gir størst belastning. Styrke tilskuddsordningen for godsoverføring.

  • EFFEKTIVISERING I HAVN: Redusere enhets-kostnadene for laste-håndtering. Redusere tid i havn for skip og lastebil. Mer effektive laste- og losseoperasjoner 

  • STYRKET INFRASTRUKTUR: Styrke vei- og banetilknytning til havn for en mer smidig transportkjede. Vedlikehold og utbedring av farleder 

  • MODERNISERT LOSTJENESTE: Behov for mer målrettet, effektiv og modernisert lostjeneste. Økt bruk av farledsbevis. Reduksjon i avgiftsnivå. Skille ut lostjenesten fra Kystverket 

  • MÅLRETTET FLÅTEFORNYELSE: Styrke midlertidig vrakpantordning for skip. Toppfinansiering fra Eksportkreditt Norge og garantier fra GIEK på markedsvilkår. Midlertidig økte avskrivningssatser for skip. 


  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab