ShortseaShipping
AdBanner

Slik kan vi konkurrere

Kystrederiene har løsningen. De vil oppnå styrket konkurransekraft ved nasjonal helhetsstyring av infrastruktur og standardisering av teknologi.

Det er Tor Arne Borge, administrerende direktør i Kystrederiene​ som forteller om dette på Sjølogistikkonferasen 2018 i Stavanger.

Kystrederiene er en landsdekkende rederiforening med to hovedsektorer, nærskipsfart og havbruk. Deres medlemmer har mer enn 300 skip med 2500 sjømenn.

- Fremtiden er lys og det forventes vekst i transportvolumene, sier Borge. - Veksten tilsvarer en økning på 70% innen 2050. - Den store utfordringen er nasjonale miljøforpliktelser med nesten en halvering av miljøgassutslipp fra transport innen 2030, mener han. 

Transportmiddelfordeling fra TØI på distanser lenger enn 300 km for stykkgods innen+utenriks viser at vei vinner markedsandeler. Norske og svenske biler taper til biler fra øvrige land. 

- Hvorfor skal vi ha mål om godsoverføring mellom transportformer, spør Borge. - Fordi vi dermed kan redusere de samfunnsmessige effekter forbundet med veitransport, svarer han - så som utslipp, støy, støv, veislitasje og ulykker. 

Sjøtransporten har følgende utfordringen:

 • Omlastning (tid og kostnad)
 • Manglende likeverdige konkurransevilkår
 • Manglende samlokalisering av sjø, veg og bane i intermodale logistikk knutepunkt
 • Havneareal og kapital er under sterkt kommunalt press
 • Havnene er kommunale med lokalt fokus
 • Sjøtransport mangler helhetsstyring og standardisering 

- Det er behov for nasjonal styring og helhetstenkning, sier Borge. - Finnes det en løsning? JA!

Kystverket må styrkes som transportetat: 

 • Et sterkere mandat og økt kompetanse innenfor transport og godsoverføring.
 • Økt styring og kontroll av havnene
 • Nasjonal havnestrategi for effektiv infrastruktur og miljøtiltak
 • Helhetsstyring og standardisering av teknologivalg
 • Statlig investeringsstøtte til havner overensstemmende med besluttet havnestrategi
 • I samarbeid med andre transportetater sikre samlokalisering for intermodale logistikk knutepunkt (sjø, veg og bane)​

Det må lages et direktorat for nasjonal samferdsel og infrastruktur. De må ha ansvar for ​nasjonal helhetsstyring og standardisering, helhetlig utviklingsstrategi på nasjonalt nivå og samlokalisering av intermodale logistikk-knutepunkt (sjø, veg, bane).

Borge roser utviklingen de siste årene:

 • Full nettolønnsordning fra 2. termin 2016 for lasteskip i NOR
 • Farledsbevis kl. 3 (kompetansebevis til kaptein og styrmann)
 • Incentivordning for godsoverføring innført 1.1.2017
 • Vrakpantordning innført 2016 og justert i 2017
 • Noen statlige avgifter fjernet/redusert
 • Støtte til havnesamarbeid fra 2015

Borge har følgende forslag om forbedrede rammebetingelser for konkurransedyktig sjøtransport:

 • Modernisere avgiftsregimet for sjøtransport
 • Lastebil må betale i hht faktisk kost for bruk av vei (støy, støv, vei slitasje, ulykker)
 • Sjøtransporten må ha helhetsstyring og standardisering (Kystverket som transportetat), herunder infrastruktur og teknologi. ​
 • Sikre økt samlokalisering av sjø, veg og bane i intermodale logistikk knutepunkt
 • Havneareal og kapital er under sterkt press (Næringens «bompenger»)
 • Finansieringsordninger som gir forutsigbarhet og som stimulerer til tonnasjefornyelse
Nyhetsemner:  Kystrederiene , Konkurranseevne
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab