ShortseaShipping
Siste: 
AdBanner

Ny, revidert programplan MAROFF

Med utgangspunkt i revidert Maritim21 strategi har MAROFF publisert en revidert programplan.

MAROFF er et løpende program uten fastsatt sluttdato og ny revidert programplan er nettopp publisert. 

Programmet vil ha en årlig, bred hovedutlysning om høsten som omfatter hele programplanen. Ved behov eller for spesielle søknadstyper kan det være aktuelt også med utlysning om våren.

MAROFF skal støtte forskning og utvikling som bidrar til økt verdiskaping for den maritime næringen. Innenfor bærekraftige rammer er målet økt konkurranseevne, styrket omstillingsevne og forbedret samspill og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljø og næringen.

Maritim næring defineres her som rederinæringen, verftsindustrien, tjenesteleverandører og utstyrsleverandører til alle typer skip og fartøy for utnyttelse av havrommet, inkludert fartøy og maritim teknologi knyttet til andre havnæringer (herunder havbruk, fiskeri, offshore olje- og gassutvinning og offshore fornybar energi). Den inkluderer også forskningsmiljø på teknologiske og samfunnsvitenskapelige tema av betydning for norsk maritim næring.

Gjennom forskning skal programmet bidra til ny kompetanse og innovasjoner innenfor de tematisk prioriterte områdene:

  • muligheter i havnæringene
  • autonome og fjernstyrte fartøy
  • digitalisering av maritim næring
  • klima- og miljøvennlig maritim virksomhet
  • sikkerhet til havs
  • nordområdene​
Kilde: Forskningsrådet.​

Nyhetsemner:  Forskning , Støtteordninger
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab