ShortseaShipping
AdBanner

50 millioner kroner til økobonus – i Sverige

Den svenske regjeringen har besluttet å investere 50 millioner kroner i året i tre år, i en økobonus for å redusere transportutslipp. Og naturligvis dreier det seg om godsøverføring fra vei til sjø.

​Blant annet er utslippene av karbondioksyd beregnet å reduseres betydelig gjennom innføring av den nye og midertidige økobonusen.

Ifølge utredningen, "Eco-bonus för sjöfart", halveres CO2-utslippene for hver tonnkilometer som flyttes fra vei til sjø. Hvis alle typer negative, eksterne påvirkninger regnes med, reduseres utslippene med hele 70 prosent for hver tonnkilometer som flyttes over fra vei til sjø. Å øke bruken av sjøtransport, er derfor et viktig tiltak for å nå de svenske miljø- og klimamål. 

- Svært viktig

Rikard Engström, administrerende direktør i Svensk Sjöfart, det svenske rederiforbudet, mener at en bedre utnyttelse av sjøtransportens potensial for å redusere kapasitetsproblemene på veier og jernbane, men også for å oppnå et bærekraftig samfunn, er svært viktig.

- Regjeringens satsning kan påvirke utviklingen i en positiv retning - mot økt sikkerhet, færre utslipp og køer. I dag transporteres tre prosent av svenske innenriksforsendelser som sjøtransport, i motsetning til i Europa hvor nærskipsfarten står for 40 prosent av godstransporten. Sjøtransportens muligheter til å bidra ytterligere er svært store, og vi har allerede i dag rederier som ser at denne satsningen på en økobonus vil gjøre en forskjell for å få mer gods til å gå sjøveien langs kysten av Sverige og på de innenlandsk vannveier, sier Rikard Engström.

Gir med én hånd, tar med den andre

- Vi ønsker dette initiativet, selv om det er uheldig at regjeringen øker sjøfartens avgifter med 100 millioner kroner i 2017 og ytterligere 100 millioner kroner i 2018. Dette risikerer å motvirke effekten av regjeringens øko-bonus, påpeker Rikard Engström videre.

Pia Berglund, viseadministrerende direktør for Svensk Sjöfart, mener at en vedvarende innsats er nødvendig for å redusere forskjellene mellom veitransport og sjøtransport - og for å oppnå de ønskede resultater.

- Det er nødvendig med en mer permanent utjevning av forskjellene mellom vei- og sjøtransport, og for å gjøre dette er det nødvendig at økobonusen ikke bare er midlertidig. Regjeringens satsning er imidlertid en god start for godsoverføring av de varer som ikke automatisk velger sjøveien, påpeker Pia Berglund.

Fakta om svensk økobonus 

Økobonusen betyr at den svenske regjeringen støtter nye, sammenhengende transportløsninger. Eksempelvis kan dette innebære at en vare i stedet for å bli transportert fra punkt A til B med flere forskjellige transporter, kan varene transporteres med skip hele veien. Trafikkanalys foreslo i sin rapport om økobonus at rederiene skal få 12 øre pr. tonnkilometer for gods som overføres fra vei til sjø. Rederiet kan videre velge å overføre støtten til kjøperen av transport, med andre ord vareeieren.  Økobonusen blir dermed en støtte til transportkjøperen gjennom rimeligere frakt. 

Rederiet tilbys gjennom økobonusen en kompensasjon for ekstrautgifter som kan oppstå når nye løsninger for sjøtransport skapes. Lignende økobonuser eksisterer i dag i Norge, Storbritannia og Italia.

For å kvalifisere til å få økobonus, må man oppfylle en rekke betingelser. Kravene, som i prinsippet er i samsvar med EUs krav, inkluderer blant annet følgende:

  • Det må referere til nye eller oppgraderte intermodale ruter.
  • Initiativet skal føre til godsoverføring fra vei til sjøtransport.
  • Initiativet får ikke være økonomisk bærekraftig uten støtte.
  • Finansiell bærekraft skal oppnås senest tre år etter at støtten avsluttes.
  • Støtten kan dekke opptil 30 prosent av driftskostnadene for sjøtransportruten – eller opptil 10 prosent av investeringskostnadene til omlastningsutstyr.
  • Minst en svensk port må anløpes.

Fakta innenlands- og kystfart

Innlandstransport er en sikker, lite støyproduserende og energieffektiv måte å transportere gods på. Energiforbruket pr. tonnkilometer transporterte varer står for 17 prosent av energiforbruket i veitransport og 50 prosent av energiforbruket i jernbanetransport.

Kilde: EU-rapporten  "Inland Waterways in Europe


Nyhetsemner:  Sverige , Økobonus
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab