ShortseaShipping
Siste: 
AdBanner

Økt CO2-avgift på naturgass rammer nærskipsfarten

Kystrederiene er blant de som reagerer sterkt på forslag i stadsbudsjettet om økte CO2-avgift på LNG.

- Kystrederiene representerer over 300 skip i nærskipsfart - det vil si innen shortsea shipping og aqua-shipping. Våre medlemmer opererer med fleksible fartøy, tilpasset fart i nærskipsfart langs norskekysten, opplyser Kystrederiene på sine nettsider reagerer de sterkt på hva regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjett for 2018:

​"Den 26. oktober var vi på høring i Næringskomiteen og i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget vedrørende forslaget til Statsbudsjett 2018. Vår viktigste budskap i begge komiteene var at økningen i CO2-avgiften på naturgass/LNG rammer nærskipsfarten og det grønne skiftet. 

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet 2018 å avgiftsbelegge bruk av naturgass (LNG) i maritim transport. Den økte avgiften vil direkte ramme rederier i nærskipsfarten som har valgt å gå over til ny lavutslipp energi og vil derfor sterkt redusere utviklingen innen miljøvennlig skipsfart. I tillegg vil nærskipsfarten få en ytterligere økt konkurranse i forhold til lastebil på vei. Avgiften er satt til kroner kr 0,91 pr. Sm3 (standard kubikkmeter) naturgass.

Konsekvensene av dette er i strid med de politiske målsetningene om å overføre mer gods fra veg til sjø. Teknologiutviklingen er drevet av etterspørselen av skip med LNG som fremdriftsmedium og ved å stimulere til høyere etterspørsel, så vil Norge oppnå økt verdiskapning gjennom flere arbeidsplasser. Bruk av LNG medfører lavere CO2-utslipp og tilnærmet null utslipp av NOX, svovel og partikler, og derfor har naturgass i skipsfarten redusert CO2-avgift.

Kystrederiene var sterkt involvert i etableringen av tilskuddsordningen for godsoverføring, som nå viser stort potensial. Den foreslåtte økningen av CO2-avgiften motvirker direkte denne tilskuddsordningen med å gjøre sjøtransport mindre konkurransedyktig.

Flere av våre medlemsrederier har valgt å investere i LNG for å bidra til reduserte klimagassutslipp. Den nye avgiften rammer disse rederiene direkte og bidrar til å gjøre omlegging til klimavennlig skipsfart økonomisk ugunstig. DNV-GL dokumenterer at flytende naturgass medfører 20-25 % lavere CO2-utslipp og over 90 % av lavere utslipp av NOX, svovel og partikler, sammenlignet med konvensjonelt drivstoff.

For å ta et eksempel, viser vi til våre medlemmer Egil Ulvan Rederi AS i Trondheim og Eidsvaag AS på Frøya. En økning av CO2-avgiften vil føre til en merkostnad på 2-3 millioner kroner i året pr. fartøy. Samtidig har flere medlemsrederier planer om å investere i nybygg basert på plug-in hybrid løsning (LNG og batteri). Dette vil nå måtte revurderes dersom den foreslåtte avgiftsøkningen blir innført.

Innføringen av høyere avgift på LNG i skipsfarten har ikke vært varslet tidligere. Samtidig skjer det parallelt med at næringslivet forhandler med regjeringen om et CO2-fond. Forslaget bidrar til å skape betydelig usikkerhet og er et svært uheldig signal til aktører som har vært villige til å ta merkostnader ved investering i miljøvennlig skipsfart. Forslaget er også i strid med signalene fra regjeringen i Havstrategien og Nasjonal Transportplan.

En studie fra International Council on Clean Transportation (ICCT) har funnet at de totale CO2-utslippene fra skipstrafikken i dag er under 2008-nivå. Dette viser at tiltakene i dette segmentet fungerer.

Sjøveien er miljøveien. Sjøveien er den transportformen som belaster samfunnet minst, men som likevel har de største myndighetspålagte avgiftene. Noe som nå forverres ytterligere. Tiltakene og innsatsen for å overføre gods fra veg til sjø har mindre miljøbelastning som bakgrunn (veislitasje, støy, støv og ulykker).

Forslaget om å innføre en økt CO2-avgift på LNG vil slå svært uheldig ut for rederier som tar miljøansvar, og vil svekke tilliten til etablerte incentivordninger. Den foreslåtte økningen kan også føre til at teknologiutviklingen på dette området stopper opp. LNG er for tiden den eneste reelle fremdrifts teknologi som møter internasjonal etterspørsel, siden dagens batteriteknologi ikke er tilstrekkelig for operasjon med lange avstander.

Vi håper derfor Stortinget vil rette opp dette ved å opprettholde avgiftsfritaket for bruk av naturgass i maritim transport."

Bilde: Nytt skip for Biomar med LNG-drift levert i oktober i år. 

Nyhetsemner:  Kystrederiene , Politikk
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab