ShortseaShipping
AdBanner

Miljøsatsing i Grenland

Breviksterminalen har et av Europas strengeste støyregimer, og etablering av landstrøm vil virke positivt inn på omgivelsene. Nå blir det er realitet.

Det er en del av strategien til Grenland Havn at skip som trafikkerer Breviksterminalen skal ha mulighet til å kople seg på landbasert strømforsyning. En av årsakene til at det er nødvendig, er at havnen ligger i bynært område. ​

– Det er gledelig at vi fikk tildelt etableringstilskudd denne gang, sier teknisk sjef i Grenland Havn, Torben Jepsen.

I følge havnens nettsider har Grenland Havn tidligere søkt Enova om investeringsstøtte til etablering av landstrømanlegg. Støtteordningen organiseres som konkurranser. Søknadene som tilfredsstiller utlysingskriteriene, blir rangert etter brukspotensialet til anlegget målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om.

– Etablering av landstrøm vil primært ha et energiøkonomisk formål. Breviksterminalen har et av Europas strengeste støyregimer, og et slikt tiltak vil virke positivt inn på støy til omgivelsene og utslipp til luft, sier Jepsen.

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. For maritim næring er landstrøm en viktig del av denne omstillingen. Enova delte i denne omgang ut etableringsstøtte på til sammen 50 millioner kroner fordelt på 9 havner, deriblant Grenland Havn.

Utsnitt av originalt foto knipset av Dag Jenssen.


Nyhetsemner:  Grenland , Havn , Havnevirksomhet , Landstrøm , Miljø
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab