ShortseaShipping
AdBanner

Flytting av Bergen havn til Ågotnes?

Bergen havn har analysert hvilke konsekvenser det vil ha.

Byrådet i Bergen har vedtatt å arb​​eide for at godstrafikken med skip over Dokken skal flytte til CCB-basen på Ågotnes når ny Sotraforbindelse er ferdigstilt, sannsynligvis i 2026. Ågotnes ligger 25 kilometer vest for Bergen. Bergen havn har utredet konsekvensene for rederiene og aktørene på Dokken. Rapporten fikk bred oppmerksomhet i regionale medier (NRK, BA og BT) da den ble presentert for Havnerådet, havnestyret og logistikkaktørene i juni.​

Rapporten som Bergen havn la frem i sommer konkluderer med at en flytting til Ågotnes vest for Bergen vil den gjennomsnittlige transportavstanden fra vareeierne i Bergensregionen og til havneterminalen øke fra 13 kilometer og til 32 kilometer. Den direkte merkostnaden er beregnet til 14 mill. kroner per år, basert på 700 kroner i gjennomsnittlig merkostnad per transport og 20.000 transporter. Bompenger kommer i tillegg. Kostnadene ved sjøtransport for vareeierne øker i gjennomsnitt 4-7 %, avhengig av destinasjon, retning og kapasitetsoverskudd eller underskudd i transportkorridoren. Utgangspunktet for beregningen er en kjørehastighet på 50 km/time. Dersom kapasitetsutfordringene i tilførselsveien til Ågotnes blir betydelige også etter flyttingen, vil merkostnadene øke.  

Det antas å bli en godslekkasje til andre transportmidler i forbindelse med flyttingen til Ågotnes. Samtidig forventes det økt konkurranse mellom transportmidlene og flytting av last mellom de regionale havneterminalene på Vestlandet. Det er prognostisert en volumnedgang på 5 % som følge av økte avstandskostnader til Ågotnes. Ytterligere 5 % nedgang forventes fordi rederier antas å endre sitt anløpsmønster av andre årsaker. 

Svekkelsen av sjøtransportens konkurranseevne forutsettes møtt med offensive tiltak fra Bergen Havn og fra regionale myndigheter, som etablering av regionale sjøtransportløsninger mellom de private kaiene i Bergensregionen og Ågotnes. På Ågotnes kan det investeres i moderne driftsteknologi og etableres nye tjenestetilbud som er mer kostnadseffektive og attraktive enn ved videre drift på Dokken. Etter en oppstartsperiode på Ågotnes på 3-5 år forventes det at sjøtransportens konkurranseevne er på samme nivå som på Dokken i dag.

Varestrømsundersøkelsen i regi av NHO Transport og Logistikk i 2013 indikerer at sjøtransportens markedsandel er 20 % for gods som kan fraktes inn og ut av regionen med lastebil, godstog og skip. Det er derfor muligheter for betydelig trafikkvekst over Ågotnes for samtlige varegrupper på kjøl dersom forholdene legges vel til rette for en slik utvikling.​

Her er dagens sjøtransporttilbud i Bergen på ShortseaSchedules. Klikk på kartet for detaljer.

  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab