ShortseaShipping
AdBanner

- Mislykket politikk

Myndighetene lykkes ikke med sjø og bane.

Dette er den brutale konklusjonen i Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane, fremlagt av Anne Margit Grønningsæter Rudsro, seniorrådgiver i Riksrevisjonen på Transport og logistikkonferansen. 

Bakgrunn​​

​Bakgrunnen for undersøkelsen er at mål om at godstransport over lange avstander i størst mulig grad skal overføres fra vei til sjø og bane. Dette skal bidra til et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem. Samtidig fortsetter CO2-utslipp fra godstransport på vei å øke og i forhold til folketall har Norge flere drepte i ulykker med tunge kjøretøy sammenlignet med Europa.

Mål

​Målet med undersøkelsen har vært å vurdere utviklingen for godstransport på vei, sjø og bane på strekninger der det er konkurranse mellom transportformene, og hva som er årsakene til at det har vært en eventuell manglende overføring av gods fra vei til sjø og bane.

Myslykkes på godsoverføring​​

Målet om godsoverføring er ikke nådd. På strekninger med konkurranse har veitransporten i 2010–2015 økt like mye eller mer enn transport på sjø og bane. M​yndighetene har klart å styrke konkurranseevnen til sjø-og jernbanetransport sammenlignet med veitransport. For sjøtransporten har punktlighet, transporttid, fleksibilitet, frekvens og sikkerhet blitt svekket i forhold til biltransport. Bare pris og miljø har styrket seg. 

De siste årene har veitransporten er blitt raskere, billigere og mer fleksibel. Dette skyldes bedre veier, endring i handelsmønstre, mer bruk av lastebiler fra lavkostland og økte krav fra kunder og forbrukere om raskere og mer fleksibel transport som favoriserer lastebil. Det har blitt lagt bedre til rette for arealer til tilbydere og brukere av transport langs hovedveinettet enn ved havner og jernbaneterminaler.

Departmentet har sviktet

Samferdselsdepartement har ikke fulgt opp godt nok og har ikke hatt god nok styringsinformasjon. − Det er ikke satt konkrete resultatmål i perioden 2010–2016, det mangler en felles strategi for godsoverføring som omfatter alle tre transportformene, og verken departementet eller transportetatene har hatt informasjon om effekter av iverksatte tiltak. I sum har departementet iverksatt få tiltak.

Anbefaling​​

Riksrevisjonen anbefaler Samferdselsdepartementet å: 

  • Sørge for en felles strategi for å følge opp det vedtatte målet om overføring av godstransport fra vei til sjø og bane
  • Vurdere å styrke de økonomiske virkemidlene, gjennomføre planlagte tiltak, og sørge for utredning av nye tiltak, for å øke konkuranseevnen til sjø og jernbane sammenlignet med vei
  • Ivareta godstransportens interesser i prosesser for arealplanlegging rundt havner og jernbaneterminaler på en slik måte at det fremmer overføring av godstransport fra vei til sjø og bane
  • sørge for sterkere styring og oppfølging av
    −om målet om overføring av gods fra vei til sjø og jernbane nås
    −effekter av tiltak for godsoverføring
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab